PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 46-022 KĘPA UL. LUBOSZYCKA 7


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-03-2020 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu
45-368 OPOLE, ul. Ozimska 60 a sala nr 17  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - działka gruntowa nr 776/55 km 1 o pow. 0,1070 ha obręb 0070 Kępa, zabudowana budynkiem mieszkalnym (nr ew. bud. 552) oraz budynkiem niemieszkalnym
(nr ew. bud. 553)   
należącej  do dłużnika: Wiesław Pietrusa
położonej: 46-022 Kępa, Luboszycka 7
dla której  Sąd Rejonowy w  Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00045049/7
Suma oszacowania wynosi 222 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 166 875 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
22 250,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki 
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo wpłacona na konto komornika w BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu: 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachunek bankowy komornika. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Licytowaną nieruchomość można oglądać w dniu 24-03-2020 r. od godz.12:00 do godz. 12:30 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60a oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.