PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁEK GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W DZIEKAŃSTWIE 46-070 KOMPRACHCICE


 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia  30-03-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a  w sali nr 16,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowane i niezabudowane działki położone w miejscowości Dziekaństwo (gmina Komprachcice, powiat opolski) przy
ul. Polnej o łącznej powierzchni 1,0255 ha, składającej się z działek oznaczonych numerami: 543/232 a.m. 1, nr 617/240 a.m. 1, nr 607/231 a.m. 1, 608/231 a.m. 1, 609/231 a.m. 1, 612/240 a.m. 1, 613/240 a.m. 1, 614/240 a.m. 1, 615/240 a.m. 1, 616/240 a.m. 1 i 618/240 a.m.   
należącej  do dłużnika: Wiesława Andrzejewska-Mańkowska
położonej: 46-070 Komprachcice, Dziekaństwo
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00078060/0]
Suma oszacowania wynosi 501 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    376 162,50 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
50 155,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo wpłacona na konto komornika w BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu: 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachunek bankowy komornika. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytowaną nieruchomość można oglądać w dniu 24-03-2020 r. od godz.13:00 do godz. 13:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Opolu przy ul. Ozimska 60a w pok.  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.