PIERWSZA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO 46-040 OZIMEK UL. DZIERŻONA 4A/8 dnia 30-06-2020 r. godz. 09:00


 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia  30-06-2020 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a  w sali nr 15, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  należącgo  do dłużników: Grzegorz Kachel, Danuta Kachel
położongo: 46-040 Ozimek, Dzierżonia 4a/13
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  [NKW: OP1O/00154332/5]
Suma oszacowania wynosi 154 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 115 950,00 zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
15 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo wpłacona na konto komornika w BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu: 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachunek bankowy komornika. 
W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytowaną nieruchomość można oglądać w dniu 26-06-2020 w godz. od godz. 12:00  do godz. 12:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60a oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.