DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 46-060 PRZYSIECZ UL. CEGIELNA 3 udział - 1/2


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-12-2020 r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a  w sali nr 214, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 1,18 ha składającej się z działki nr 611 km 6 o powierzchni 0,4700 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 146,66 m2 wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą oraz niezabudowanej działki rolnej o pow. 0,7100 ha   
należącego  do dłużnika: Krzysztof Czech
położonej: 46-060 Przysiecz, gm. Prószków
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00074738/6]
Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 157 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 000 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 750 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo wpłacona na konto komornika w BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu: 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachunek bankowy komornika. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytowaną nieruchomość można oglądać w dniu 08-12-2020 r. od godz. 14:00 do godz. 14:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Opolu przy ul. Ozimska 60a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.