Istotne informacje dla licytantów dotyczące wpłaty wadium (rękojmi)


W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o przystąpieniu do licytacji nieruchomości dłużnika, zwracam się z prośbą, aby:

  1. Wadium wpłacane było na konto bankowe komornika, za pośrednictwem przelewu bankowego, najpóźniej na dzień przed licytacją nieruchomości (wpisując tytułem: imię i nazwisko dłużnika, bądź nazwę podmiotu będącego dłużnikiem albo sygn. sprawy KM...);
  2. Wadium stanowiło wartość dokładnie taką, jaka podana jest w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości (nadpłata na rzecz wadium, nie zmienia pozycji przyszłego licytanta przystępującego do licytacji);
  3. W dniu wyznaczonej przez Sąd licytacji nieruchomości dłużnika, licytant posiadał przy sobie (na sali sądowej), dowód uiszczenia wadium oraz dowód osobisty.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki), aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.

Zapraszam do zapoznania się z aktualną listą zaplanowanych licytacji nieruchomości.

Lista znajduje się w kolumnie, po lewej stronie, gdzie po kliknięciu w dane ogłoszenie, znajdą Państwo istotne szczegóły.