PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI MERCEDES-BENZ VITO nr rej.: GKS9KU9 rok prod.: 1996 kolor: czarny


 
 
 
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-07-2020 r. o godz. 12:00  pod adresem: 45-834 Opole, ul. Cmentarna 4 (zakład pogrzebowy ORION)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 
 
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1.
MERCEDES-BENZ VITO nr rej.: GKS9KU9 rok prod.: 1996 kolor: czarny, VIN:VSA638807413028919
1[szt.] 5 000,00     3 750,00


 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachunek bankowy komornika. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji 
co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji 
w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu 
(art. 8672 kpc) 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.