FIAT PANDA ACTUAL 1.1 .nr rej. OPO32L3, VIN ZFA16900000011832, rok produkcji 2003, udział dłużnika: 50/100


 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki podaje do publicznej wiadomości, że dnia  01-12-2020r. o godz. 10:00  pod adresem 46-050 Kąty Opolskie, ul. Odrzańska 44 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika Romuald Sygo i składających się z: 


 
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1
FIAT PANDA ACTUAL 1.1 .nr rej. OPO32L3, VIN:ZFA16900000011832, rok produkcji 2003,
udział dłużnika: 50/100
1
2 000,00 zł     
wartość udziału:
1 000 zł
1 500,00zł
cena wywołania udziału: 750 zł

 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Zgodnie z treścią art. 8671 §1 kpc zd. 2 rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 
8672 kpc) 
 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.