OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

  Waldemar Bąk
49-156 Gracze,   Radoszowice 79 
 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2022 r. o godz. 12:00 w: kancelarii komornika 45-050 Opole ul. gen. Zajączka 18/3 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
49-156 Gracze, Polna 8a, Gracze,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
     prowadzi księgę wieczystą  nr KW[NKW: OP1O/00122193/5].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.