PIERWSZA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO 45-093 OPOLE UL. 11 LISTOPADA 4/8 dnia 13-03-2020 r. godz. 09:00


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1O/00091994/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki 
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-03-2020 r. o godz. 
09:00 w budynku Sądu Rejonowego Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60a w sali nr 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Dariusz Sowada
położonej: 45-093 Opole, 11 Listopada 4/8, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00091994/3]
Suma oszacowania wynosi 188 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 141 150,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
18 820,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu 
o utracie rękojmi albo wpłacona na konto komornika w BNP Paribas Bank Polska S.A. 
O. w Opolu: 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachnek bankowy komornika. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytowaną nieruchomość można oglądać w dniu 10-03-2019 w godz. od godz.14:00  do godz. 14:30 oraz przeglądać
w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60a oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości dostepny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.