DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 49-156 GRACZE UL. POLNA 8a


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia  11-12-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a  w sali nr 214, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - działka gruntowa nr 239/1 km 1 o pow. 0,8145 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 317,77 m2 wraz z zabudową gospodarczą położonej: 49-156 Gracze, Polna 8a, Gracze, dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00122193/5], należącej  do dłużnika: Waldemar Bąk
 
Suma oszacowania wynosi 275 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 183 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo wpłacona na konto komornika w BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu: 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachunek bankowy komornika. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytowaną nieruchomość można oglądać w dniu 08-12-2020 r. od godz. 12:00 do godz. 12:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Opolu przy ul. Ozimska 60a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo 
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.